Powiat Białobrzeski, wzorem lat ubiegłych, ponownie złożył wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2023 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 • Powiat Białobrzeski jako jeden z pierwszych samorządów na Mazowszu przystąpił do pierwszej edycji tego programu. Wobec faktu, że cieszy się on dużym zainteresowaniem ponawiamy wniosek o środki na następny rok. Jednym z głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, dlatego cieszymy się, że w ramach środków rządowych możemy poszerzać ofertę naszych usług. – mówi Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego.

Osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Powiatu Białobrzeskiego, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej 28, tel. 48 360 02 24, tel. kom. 518 838 171, e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl.

Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 mogą skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomoże osobie niepełnosprawnej w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzeniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do udziału w Programie.

Skip to content